Itterbeek / Sint-Anna-Pede - ITT40B - Beekweg

Van Doylijkstraat naar SPD61 en verderop tot de Pedemolen.
Momenteel niet toegankelijk
De verbinding Pedemolen - Doylijkstraat/Ijsbergstraat was ter gelegenheid van het kunstenwandelparcours 'De Blik van Bruegel' in 2019 hersteld - voor het Itterbeeks gedeelte niet op het officieel tracé langs de beek maar langs een private losweg iets zuidelijker.
In het verslag van de gemeenteraad van 24 september 2019 lezen we : De bewegwijzerde wandeling in de totaliteit zal niet bewaard blijven, maar er worden wel stappen gezet om een aantal verbindingen permanent te maken, via het creëren of verplaatsen van voetwegen (bvb kinderspelen -Doylijkstraat).
Elke Dilbekenaar (groot en klein) heeft 10 euro gemeentebelasting betaald voor De Blik van Bruegel (400.000 euro kosten door de gemeente, daar bovenop nog eens 600.000 euro door de provincie).
In de periode 2019-2023 heeft de gemeente NIETS ondernomen om deze belofte waar te maken.

Gezien het belang van deze verbinding, en vermits hier 5 van de 5 officiële voetwegen uit de Atlas der Buurtwegen ontoegankelijk zijn, beroepte Trage Wegen Dilbeek zich in februari 2023 op Artikel 35 uit het Decreet Gemeentewegen:
'Eenieder heeft het recht om een verzoekschrift tot vrijwaring en herwaardering van een in onbruik geraakte gemeenteweg in te dienen bij de gemeente. Het verzoekschrift is gemotiveerd op grond van de doelstellingen, vermeld in artikel 3, en in voorkomend geval van het gemeentelijk beleidskader, vermeld in artikel 6.
De gemeenteraad oordeelt op welke manier gevolg gegeven wordt aan het verzoekschrift, hetzij door een opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de publieke doorgang over de volledige breedte van de gemeenteweg te vrijwaren, hetzij door het college van burgemeester en schepenen te belasten met het opstarten van een procedure tot wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg.'


Het verzoekschrift kwam voor op de gemeenteraad van 28 maart 2023 (Agendapunt 26) met volgend besluit:
'De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de publieke doorgang over de volledige breedte van de gemeentewegen SPD61, SPD81 en ITT40 te vrijwaren of om, wanneer dit meer aangewezen is voor een deel van deze trajecten, een procedure tot gedeeltelijke verplaatsing van deze gemeentewegen op te starten. Een procedure hiertoe zal worden opgestart in 2024.'
We zijn in blijde verwachting.

voetweg
April 2006 aan de Ijsbergstraat, rechts van de beek.
voetwegAtlas der Buuurtwegen.
voetweg
April 2006. Verderop doorgang versperd door een illegale omheining.
voetweg
Een voetweg mag vooreerst niet versperd worden, maar zo'n omheining is ook niet toegelaten op minder van 5 meter van een onbevaarbare waterloop categorie 2.
voetweg
voetweg
April 2011. Toen leek er een pad langs de beek aangelegd te worden, maar langs de andere zijde. Wellicht in overeenstemming met de bovenvermelde 5-meter-regel, maar is geen publieke voetweg en loopt niet door.
voetweg
April 2011. Langs deze zijde mag je de voetweg zoeken.

voetweg
Mei 2010. Het andere uiteinde van de ITT40. Komende van de SPD61 (links achter de fotograaf) hier de beek over, en rechts langs de beek.

Het tijdelijk Blik van Bruegel-traject in de periode april-oktober 2019. Privaat terrein - niet toegankelijk na oktober 2019. voetweg
Mei 2019.
voetweg
Mei 2019.
voetweg
Mei 2019.
voetweg
Mei 2019.