Sint-Ulriks-Kapelle - SUK22C - Kerkweg

Kies je rood of geel?
voetweg
Mei 2020.
voetweg De eigenaar van de percelen waarover voetwegen SUK22C en SUK36B in 't rood loopt, heeft een aanvraag ingediend om deze te verplaatsen volgens de gele lijnen.
Overeenkomstig het decreet gemeentewegen (in voege sinds 1 september 2019) mag niemand een gemeenteweg aanleggen, wijzigen, verplaatsen of opheffen zonder voorafgaande goedkeuring van de gemeenteraad.
Het is aan de gemeente om te oordelen of een verplaatsing verantwoord is in het algemeen belang, en al dan niet de wijzigingsprocedure wordt opgestart.

Het college van burgemeester en schepenen wenst eerst, overeenkomstig dat decreet, een gemeentelijk beleidskader op te stellen. Dit omvat een visie en operationele beleidskeuzes voor de gewenste ruimtelijke structuur van het gemeentelijk wegennet. Het omvat minstens ook een afwegingskader voor wijzigingen aan het netwerk van gemeentewegen.

De aangelande heeft het zuidelijk en westelijk gedeelte van het nieuwe gewenste tracé al aangelegd, én heeft het officieel tracé toegankelijk gelaten, zij het middels een paar klaphekken.
Zolang deze klaphekken vlot te openen zijn is dit ok. Je kiest zelf of je het oude of nieuwe tracé gebruikt.


voetweg
Oktober 2011 aan de Zavelstraat.
voetweg
December 2018.
voetweg
RETRO: augustus 2009.
voetweg
Augustus 2014.
voetweg
December 2013.
voetweg
Mei 2020. Officieel tracé = door het klaphekje, schuin over de weide. Rechts = het door aangelande nieuw aangelegd tracé, mag gebruikt worden.
voetweg
Augustus 2019.
voetweg
April 2014.
voetweg
RETRO: mei 2010
voetweg
RETRO: maart 2010.
voetweg
RETRO: februari 2008.
voetweg
RETRO: april 2017.
voetweg
Mei 2020. Officieel tracé = hier rechtdoor, schuin over de weide.
voetweg
RETRO: oktober 2011.
voetweg
Mei 2012.
voetweg
Februari 2015.
voetweg
Mei 2012.
voetweg
December 2019.
voetweg
Mei 2029. Schuin rechts het officieel tracé Rechtdoor het door aangelande gewenst tracé
voetweg
December 2019.