Neen tegen afschaffing voetweg DIL102

en tegen de verlegging van voetweg DIL099

SCHANDALIG: Provincie keurt afschaffing voetweg 102 en verlegging voetweg 99 goed.

Beroep indienen kan tot 1 september 2017: voetwegen blijven open!

Op 6 juli 2017 heeft de deputatie de aanvraag goedgekeurd. Net zoals in 2008 is een objectieve beoordeling van het dossier door de deputatie ver te zoeken. Dossier niet deftig bekeken? Of vriendjespolitiek?
Het besluit van de deputatie.
De erg zwakke en vergezochte conclusie:


Het besluit is door de gemeente bekendgemaakt op vrijdag 11 augustus 2017. De termijn van 'aanplakking' loopt van zondag 13 tot en met zondag 20 augustus 2017.
Hierna rest er 15 dagen om beroep in te dienen = moet uiterlijk maandag 4 september bij de provinciegouverneur toekomen.

In 2008 voetwegen gered door indienen beroepen.

Bij het vorige besluit van de deputatie tot afschaffing/verlegging op 20/3/2008. werden bezwaarschriften ingediend door 5 verenigingen, de Cultuurraad en 30 particulieren.

Via het Ministerieel besluit van 3/8/2009 werden de beroepen ingewilligd: besluit van de deputatie vernietigd - voetwegen gered!
Argumentatie samengevat:
-aan bezwaren werd geen of onvoldoende gevolg gegeven
-provinciaal en op Vlaams niveau wordt uitgegaan van maximaal behoud van bestaand netwerk van trage wegen
-door afschaffing wordt continuïteit van bestaand fijnmazig padennet doorbroken
-geen alternieve route voor het afschaffen van voetweg 102 - noodzakelijke schakel verdwijnt
-grote gebruikswaarde
-het openbare belang wordt schade toegediend
-geen motief waarom verlegging voetweg 99 nodig zou zijn voor het beheer van het natuurgebied als één geheel
-aanwezigheid van voetwegen vergemakkelijkt eerder het beheer, gezien de betere toegankelijkheid
-bestaande natuur moet worden aangesneden, schade door nodige infrastructuurwerken voor aanleg nieuw tracé
-maximaal behoud van buurtwegen voor de toekomst als algemeen principe gezien belang in het plattelandsbeleid, hun natuur- en erfgoedwaarde.